Gebruiksvoorwaarden van het Esprit carrièreplatform

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Esprit carrièreportaal, dat wordt beheerd door Esprit Europe GmbH (hierna ‘Esprit’ genoemd), Esprit Allee, 40882 Ratingen, Duitsland. Deze voorwaarden bepalen de relatie tussen Esprit en bezoekers en sollicitanten (hierna ‘gebruikers’ genoemd) van het carrièreportaal. Via het Esprit carrièreportaal wordt op basis van deze gebruiksvoorwaarden een overeenkomst gesloten tussen de gebruikers van de website en Esprit. De gebruikersovereenkomst wordt gesloten voor onbepaalde tijd en kan door beide partijen zonder naleving van een termijn te allen tijde worden opgezegd. Hiervoor kan de gebruiker een gewone e-mail naar career@esprit.com versturen.

1. Algemeen/Toepassingsbereik

 1. Het Esprit carrièreportaal is een vacaturemarkt dat vacatures toont binnen de Esprit-groep waar gebruikers kunnen solliciteren. Het aanbod van het Esprit carrièreportaal wordt permanent bijgewerkt en uitgebreid. 
 2. Alleen volwassenen, natuurlijke personen hebben het recht om het Esprit carrièreportaal te gebruiken. Gebruik door minderjarigen vereist de toestemming van de ouders of de betreffende wettelijke vertegenwoordigers. Het gebruik van het  Esprit carrièreportaal is gratis.
 3. Algemene voorwaarden van de gebruikers zijn niet van toepassing.
 4. Esprit behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op elk moment te wijzigen, zelfs binnen bestaande contractuele overeenkomsten. Dergelijke wijzigingen worden u ten minste 30 kalenderdagen voorafgaand aan de geplande inwerkingtreding van de wijzigingen meegedeeld. Als u niet binnen 30 dagen na ontvangst van de kennisgeving bezwaar maakt en toch het Esprit carrièreplatform gebruikt, worden de wijzigingen geacht geldig te zijn overeengekomen vanaf het verstrijken van de termijn. In het geval dat u bezwaar maakt, zal de relatie met de tot dan toe geldende voorwaarden worden voortgezet. Esprit behoudt zich het recht voor om de gebruiksrelatie te beëindigen in geval van bezwaar. In de wijzigingskennisgeving wordt de gebruiker geïnformeerd over zijn recht om bezwaar te maken en de gevolgen daarvan.

2. Registratie

 1. Om het Esprit carrièreportaal te gebruiken, in het bijzonder om te solliciteren op vacatures binnen de Esprit-groep, is een gratis registratie van de betreffende gebruiker vereist. Tijdens het registratieproces wordt de gebruiker gevraagd om een toegangsprofiel te maken en om bepaalde gegevens (voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer) evenals een toegangswachtwoord aan te geven. Een sollicitatie op vacatures van Esprit die op het Esprit carrièreportaal worden geplaatst, kan pas worden gedaan na de succesvolle registratie en toestemming van de gebruiker met de gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van Esprit, die aan de gebruiker zullen worden getoond voordat het registratieproces wordt voltooid.
 2. De gebruiker is verplicht om zich tijdens een registratie niet voor te doen als een andere persoon. Een overtreding van deze regels kan ertoe leiden dat de toegang tot het Esprit carrièreportaal wordt opgeschort.
 3. Er is slechts één registratie per gebruiker toegestaan.
 4. Als de registratiegegevens, die door de gebruiker zijn ingevoerd, in de loop van de gebruiksrelatie veranderen, kan de gebruiker ze op elk gewenst moment zelf aanpassen nadat de gebruiker in zijn account is ingelogd.
 5. De gebruiker is verantwoordelijk voor een vertrouwelijke omgang met zijn toegangsgegevens tot het Esprit carrièreportaal en ze niet door te geven aan derden. Esprit behoudt zich het recht voor om de toegang tot het Esprit carrièreportaal te blokkeren als er sprake is van misbruik van de toegangsgegevens als gevolg van de fout van de gebruiker en hierdoor schade aan Esprit zou kunnen ontstaan.

3. Plichten van de gebruiker

 1. De gebruiker is verplicht om alleen gegevens in het kader van het Esprit carrièreportaal te verstrekken, die waar zijn en geen wet of goede zeden schenden. In het bijzonder moeten persoonlijke gegevens en kwalificaties, evenals alle ingediende inhoud, gegevens en documenten overeenstemmen met de waarheid.
 2. De gebruiker is verantwoordelijk voor de verstrekte gegevens en inhoud. Bij het verstrekken van een foto, document of andere inhoud overgedragen aan Esprit, garandeert de gebruiker dat hij over de benodigde rechten beschikt, zoals de benodigde rechten om een foto te gebruiken.
 3. De gebruiker is verplicht om alleen serieuze en gemeende sollicitaties te verzenden. Esprit behoudt zich het recht voor om, in het geval van meerdere dubieuze sollicitaties, het account van de gebruiker te blokkeren zonder voorafgaande melding of kennisgeving, zonder dat de gebruiker recht heeft op een schadevergoeding.

4. Verboden

 1. Esprit heeft het huisrecht over het Esprit carrièreplatform. In geval van schending van deze gebruiksvoorwaarden of de toepasselijke wetgeving, heeft Esprit het recht om de gebruiker tijdelijk of permanent het gebruik van deze website te ontzeggen en om hem huisverbod op te leggen.
 2. Het is de gebruiker verboden om het Esprit carrièreplatform te gebruiken voor verkeerde doeleinden, in het bijzonder
  1. het beïnvloeden van de gegevensstroom en gegevensuitwisseling via het Esprit carrièreplatform;
  2. servers die communiceren met het Esprit carrièreplatform via overmatige toegang met een crash en / of overbelasting van de server tot gevolg (‘DDOS aanval’);
  3. door de goede zeden te schenden met zijn gebruikersgedrag;
  4. inhoud met virussen, Trojaanse paarden of andere schadelijke software over te dragen;
  5. of de technische functionaliteit van het Esprit carrièreplatform te belemmeren door oneerlijke praktijken.

5. Afloop van de sollicitatieprocedure

 1. Na het versturen van een sollicitatie ontvangt de betreffende gebruiker een bevestigingsbericht op het e-mailadres dat is opgegeven in zijn profiel, waarin de ontvangst van de sollicitatie wordt bevestigd.
 2. De werkelijke duur van de sollicitatieprocedure hangt af van de aard van de functie, de omvang en het aantal ontvangen sollicitaties en de algemene workflow bij Esprit. Daarom kan geen exacte periode worden gespecificeerd waarbinnen de sollicitatieprocedure zal worden voltooid.
 3. Er bestaat geen claim van de gebruiker op aanstelling of op een succesvolle uitkomst van de sollicitatie.

6. Gebruiksrechten, vertrouwelijkheid

De gebruiker verleent aan Esprit en aan Esprit gerelateerde ondernemingen het eenvoudige, herroepbare, niet-overdraagbare recht om de gegevens, documenten, teksten, foto's en/of andere documenten (hierna ‘sollicitatiedocumenten’ genoemd) te gebruiken die in het kader van een specifieke vacature zijn overgedragen. Daarbij verzekert Esprit dat het de sollicitatiedocumenten vertrouwelijk behandelt en ze alleen gebruikt voor de verwerking van de sollicitatieprocedure. 

7. Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle inhoud op het Esprit carrièreplatform is auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren van inhoud is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Esprit.

8. Gegevensbescherming

 1. Esprit verzamelt, bewaart, gebruikt en verwerkt persoonlijke gegevens van de gebruiker bij het gebruik van het Esprit carrièreportaal en bij de sollicitatie op een specifieke vacature, alleen in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften.
 2. Verdere informatie en details over het type en de omvang van gegevensverzameling en -verwerking career.esprit.de/Datenschutz
 3. Als de gebruiker zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, worden zijn persoonlijke gegevens opgenomen in de carrièrepool van Esprit en daar opgeslagen voor een periode van 6 maanden. Als binnen de Esprit-groep in deze periode een functie vrijkomt die voldoet aan de specificaties van de betreffende gebruiker, zal Esprit de gebruiker op de hoogte stellen en vragen of er interesse is om te solliciteren op deze functie.
 4. Sollicitatiedocumenten die een gebruiker beschikbaar heeft gesteld aan Esprit, worden door Esprit gedurende een periode van 6 maanden na ontvangst opgeslagen en vervolgens automatisch verwijderd.

9. Technische beschikbaarheid

 1. Esprit streeft ernaar om het carrièreportaal permanent te onderhouden. Om technische redenen kan dit echter in geen geval worden gegarandeerd, omdat regelmatig onderhoud en wijzigingen in de inhoud en beschrijvingen ervoor kunnen zorgen dat het Esprit carrièreportaal tijdelijk niet beschikbaar is.
 2. Bovendien zijn gebruikers zich ervan bewust dat diensten via het internet onderhevig zijn aan technische risico's die niet door Esprit kunnen worden beheerst.
 3. In dit opzicht garandeert Esprit niet altijd de functionaliteit en toegankelijkheid van het  Esprit carrièreplatform en is het niet aansprakelijk voor eventuele schade die aan gebruikers kan worden toegebracht vanwege problemen met het Esprit carrièreplatform.

10. Aansprakelijkheid

 1. Esprit is, met uitzondering van schade aan leven, lichaam en gezondheid en de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale verplichtingen), alleen aansprakelijk voor schade die te wijten is aan opzet of grove nalatigheid. Dit geldt ook voor indirecte gevolgschade, zoals met name gederfde winst.
 2. Claims betreffende aansprakelijkheid op basis van dwingend nationaal recht blijven onverminderd van kracht.
 3. Bovendien is er geen aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de inhoud die beschikbaar wordt gesteld op het Esprit carrièreportaal, evenals voor fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, in het geval van fouten in de technische documentatie of op enige andere manier bij het gebruik van het Esprit carrièreplatform, voor zover er geen sprake is van opzet of grove nalatigheid.

11. Slotbepalingen

 1. De Duitse wetgeving is van toepassing. Voor zover wettelijk toegestaan, is Düsseldorf de plaats van jurisdictie.
 2. Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig is of wordt, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. In een dergelijk geval zijn de partijen verplicht om mee te werken aan het opstellen van bepalingen waardoor een rechtsgeldig resultaat wordt bereikt, dat zo dicht mogelijk bij het economische effect ligt van de ongeldige bepaling. Het bovenstaande is eveneens van toepassing op het sluiten van eventuele lacunes in de overeenkomst.