Warunki korzystania z portalu zawodowego Esprit

Niniejsze warunki odnoszą się do korzystania z portalu zawodowego Esprit, prowadzonego przez Esprit Europe GmbH (dalej„Esprit“), Esprit Allee, 40882 Ratingen, Niemcy. Warunki te określają stosunki między Esprit a osobami odwiedzającymi portal zawodowy i składającymi za jego pomocą podania o pracę (dalej „Użytkownicy”). Z momentem wejścia na portal zawodowy Esprit Użytkownicy strony i Esprit zawierają umowę na podstawie niniejszych warunków. Umowa o korzystaniu z portalu zawodowego zawarta zostaje na czas niepokreślony i obie strony mogą w każdym momencie wypowiedzieć ją bez okresu wypowiedzenia. W tym celu wystarczy, że Użytkownik wyśle prostego e-maila na adres career@esprit.com.

1. Kwestie ogólne/ zakres zastosowania

 1. Portal zawodowy Esprit to giełda pracy przedstawiająca wolne posady w ramach koncernu Esprit, na które mogą ubiegać się Użytkownicy. Oferta portalu zawodowego Esprit jest nieustannie aktualizowana i rozszerzana.
 2. Do korzystania z portalu upoważnione są jedynie pełnoletnie osoby fizyczne. Korzystanie z portalu przez osoby niepełnoletnie wymaga zgody rodziców albo opiekuna prawnego. Korzystanie z portalu zawodowego Esprit jest bezpłatne.
 3. Ogólne warunki transakcji przedłożone przez Użytkowników nie znajdują zastosowania. 
 4. Esprit zastrzega sobie prawo do każdorazowej zmiany niniejszych warunków z ważnością również na istniejące stosunki użytkowania. O takich zmianach będą Państwo informowani co najmniej 30 dni kalendarzowych przed planowanym wejściem zmian w życie. Jeżeli w ciągu 30 dni od otrzymania informacji nie zgłoszą Państwo sprzeciwu i w dalszym ciągu będą korzystać z portalu Esprit, zmiany wchodzą w życie z momentem upływu terminu sprzeciwu. W przypadku sprzeciwu stosunek użytkowania będzie kontynuowany na dotychczasowych warunkach. Esprit zastrzega sobie prawo do zakończenia stosunku użytkowania w razie sprzeciwu użytkownika. W informacji o zmianach użytkownik informowany jest o swoim prawie do sprzeciwu i o jego konsekwencjach.

2. Rejestracja

 1. W celu korzystania z portalu zawodowego Esprit, szczególnie w celu ubiegania się na wolne posady w koncernie Esprit, konieczna jest bezpłatna rejestracja użytkownika. W trakcie procesu rejestracji użytkownik proszony jest o stworzenie profilu użytkownika o i podanie pewnych danych (imię i nazwisko, adres e-mail, numer kontaktowy) oraz hasła. Aplikacja na miejsca pracy rozpisane na portalu zawodowym Esprit możliwa jest dopiero po zakończonej rejestracji oraz po wyrażeniu przez użytkownika zgody na przedstawione przez Esprit warunki użytkowania i przepisy o ochronie danych, które ukazywane są użytkownikowi przed zakończeniem procesu rejestracji.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do tego, żeby w procesie rejestracji nie podawać się za inną osobę. Wykroczenie przeciw tym regułom może zostać ukarane zablokowaniem dostępu do portalu zawodowego Esprit.
 3. Dopuszczalna jest tylko jedna rejestracja na użytkownika.
 4. Jeżeli podane przez użytkownika dane rejestracji zmienią się w trakcie stosunku użytkowania, w każdej chwili może on je samodzielnie zmienić po zalogowaniu do swojego profilu. 
 5. Użytkownik jest odpowiedzialny za poufne traktowanie swoich danych dostępu do portalu zawodowego Esprit i nieudostępnianie ich osobom trzecim. Esprit zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do portalu zawodowego Esprit, kiedy z winy użytkownika dojdzie do niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania danych dostępu, które mogłoby spowodować szkodę dla Esprit.

3. Obowiązki użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązany jest podawać w ramach portalu zawodowego Esprit tylko takie dane, które są zgodne z prawdą i nie wykraczają przeciw obowiązującemu prawu albo dobremu obyczajowi. Szczególnie informacje na temat danych osobowych i osobistych kwalifikacji oraz wszystkie przedłożone w związku z tym treści, dane i dokumenty muszą być zgodne z prawdą.
 2. Użytkownik jest odpowiedzialny za przekazane dane i treści. Udostępniając Esprit fotografię, dokument albo inne treści użytkownik gwarantuje, że dysponuje niezbędnymi do tego prawami, na przykład prawami użytkowania potrzebnymi do korzystania z danej fotografii.
 3. Użytkownik zobowiązany jest wysyłać jedynie poważne i rzeczywiste aplikacje. Esprit zastrzega sobie prawo do zablokowania konta danego użytkownika bez uprzedzenia albo powiadomienia w przypadku wielokrotnych niepoważnych aplikacji. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługują roszczenia o odszkodowanie.

4. Zakazy

 1. Esprit dysponuje prawem gospodarza domu wobec portalu zawodowego Esprit. W przypadku wykroczeń przeciwko niniejszym warunkom użytkowania albo przeciwko obowiązującemu prawu firma Esprit jest upoważniona do tego, żeby tymczasowo albo na stałe uniemożliwić użytkownikowi korzystanie z tej strony internetowej i udzielić mu zakazu wstępu na stronę.
 2. Zakazuje się korzystania z portalu zawodowego Esprit w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem, w szczególności w celu:
  1. zakłócania przepływu i wymiany danych za pośrednictwem portalu zawodowego Esprit;
  2. doprowadzenia do awarii albo nadmiernego obciążenia serwerów komunikujących się z portalem zawodowym Esprit poprzez atak mający na celu zajęcie wszystkich ich wolnych zasobów („atak DDOS”);
  3. wykraczania swoim zachowaniem przeciw dobrym obyczajom;
  4. rozprzestrzeniania treści zawierających wirusy, trojany albo inne szkodliwe oprogramowanie;
  5. zakłócania w inny sposób funkcjonowania portalu zawodowego Esprit za pomocą nieuczciwych praktyk.

5. Przebieg postępowania rekrutacyjnego

 1. Po wysłaniu aplikacji użytkownik otrzymuje na adres e-mail zapisany na swoim profilu wiadomość z potwierdzeniem otrzymania aplikacji przez Esprit.
 2. Czas trwania konkretnego postępowania rekrutacyjnego zależy od rodzaju rozpisanej posady, od objętości i liczby otrzymanych aplikacji oraz od ogólnego przebiegu procedur w Esprit. Dlatego niemożliwe jest podanie dokładnego okresu, przed którego upływem zostanie zakończone postępowanie rekrutacyjne.
 3. Użytkownikowi nie przysługują roszczenia o zakończenie albo pozytywny przebieg postępowania rekrutacyjnego.

6. Prawa użytkowania, poufność

Użytkownik przyznaje Esprit i przedsiębiorstwom powiązanym z Esprit proste, odwołalne, nie przenośne prawo do korzystania z danych, dokumentów, pism, fotografii i/lub innych dokumentów (dalej „Dokumenty aplikacyjne”) przekazanych konkretnemu działowi w ramach procedury aplikacyjnej. Esprit zapewnia przy tym poufne traktowanie Dokumentów aplikacyjnych i korzystanie z nich wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania aplikacyjnego.

7. Prawa autorskie i inne prawa ochronne

Wszystkie treści znajdujące się na portalu zawodowym Esprit chronione są prawem autorskim. Kopiowanie treści nie jest zezwolone bez wcześniejszego pisemnego zezwolenia Esprit.

8. Ochrona danych

 1. Podczas korzystania przez Użytkownika z portalu Esprit oraz aplikacji na konkretną posadę Esprit gromadzi, zapisuje, wykorzystuje i przetwarza dane osobowe Użytkownika tylko w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 2. Dalsze informacje na temat rodzaju i zakresu pobierania i przetwarzania danych znajdują się pod adresem career.esprit.de/Datenschutz.
 3. Jeżeli Użytkownik wyraził jednoznaczną zgodę, jego dane osobowe włączane są do puli kontaktów zawodowych Esprit i zapisywane tam na okres 6 miesięcy. Jeżeli w tym okresie w koncernie Esprit zwolni się pozycja pasująca do specyfikacji danego Użytkownika, Esprit skontaktuje się z Użytkownikiem i zapyta, czy jest on zainteresowany ubieganiem się na tę pozycję.
 4. Dokumenty aplikacyjne udostępnione Esprit przez danego Użytkownika zapisywane są przez Esprit na okres 6 miesięcy po wpływie, a potem automatycznie usuwane.

9. Dostępność techniczna

 1. Esprit dokłada starań, żeby zapewnić stałą dostępność portalu zawodowego. Z powodów technicznych nie można tego jednak zagwarantować w każdym przypadku, ponieważ regularna konserwacja i zmiany przedstawianych treści mogą ewentualnie doprowadzić do przejściowej niedostępności portalu Esprit.
 2. Ponadto Użytkownicy zdają sobie sprawę z tego, że usługi udostępniane przez internet podlegają ryzyku technicznemu, które nie leży w zakresie odpowiedzialności Esprit.
 3. Dlatego Esprit nie gwarantuje każdorazowej funkcjonalności i dostępności platformy zawodowej Esprit i nie odpowiada za szkody, które Użytkownicy mogą ponieść w wyniku awarii portalu zawodowego Esprit.

10. Odpowiedzialność prawna

 1. Z wyjątkiem szkody na życiu, ciele i zdrowiu oraz naruszenia istotnych obowiązków ustawowych (obowiązków kardynalnych) Esprit odpowiada jedynie za szkody powstałe w wyniku zamiaru albo rażącej niedbałości. Odnosi się to również do szkód pośrednich jak w szczególności utrata zysku.
 2. Roszczenia o odpowiedzialność prawną z obowiązującego prawa krajowego pozostają nienaruszone.
 3. Ponadto nie zachodzi odpowiedzialność prawna za prawidłowość merytoryczną, aktualność i kompletność treści udostępnionych na portalu zawodowym Esprit oraz za błędy, opóźnienia lub przerwy w transmisji danych, za zakłócenia urządzeń technicznych albo inne zakłócenia podczas korzystania z portalu zawodowego Esprit, jeżeli nie zachodzi zamiar albo rażąca niedbałość.

11. Postanowienia końcowe

 1. Obowiązuje prawo niemieckie. O ile jest to dopuszczalne prawnie, miejscem właściwości miejscowej sądu jest Düsseldorf.
 2. Jeżeli jedno z postanowień niniejszych postanowień użytkowania okaże lub stanie się nieważne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W takim wypadku strony są zobowiązane współpracować ze sobą w celu uzgodnienia postanowień, które doprowadzą do ważnego prawnie wyniku jak najbardziej zbliżonego pod względem gospodarczym do wyniku nieważnego. Powyższe postanowienia odnoszą się również do zamykania ewentulnych luk w umowie.